خدمات مطب

بریج

بریج 
جایگزین نمودن دندان یا دندانهای از دست رفته توسط دندانهای مجاور را می گویند ؛ به اینصورت که پس از تراش دندانهای مجاور چندین روکش متصل به هم بر روی دندانهای مجاور چسبانده میشوند. در حقیقت همانطور که از اسمش پیداست ، بین دندانهای مجاور دندان از دست رفته پل زده میشود . در صورتی که این دندانهای کناری خودشان نیازمند روکش نباشند و صرفا جهت جایگزینی دندان از دست رفته تصمیم به بریج نمودن گرفته شود ، درمان چندان مطلوبی نیست و در حقیقت قربانی نمودن دندانهای موجود می باشد ؛ زیرا مینای دندانهای کناری تراشیده شده و از بین می رود . این روش درمان بیشتر در مواقعی توصیه میشود که امکان درمان با ایمپلنت فراهم نباشد .