خدمات مطب

اوردنچر

اوردنچر

همانطور که در بخش " پروتز کامل " و یا همان " دندانهای مصنوعی " یادآور شده ایم ، دندانهای مصنوعی مشکلات خاصی را به همراه دارند ؛ از جمله :

- تحلیل پیشرونده استخوان آرواره

- لقی دندان مصنوعی

- توانایی جویدن اندک

هر چه مدت زمان از دست دادن دندانها بیشتر باشد و هر چه استخوانهای فکی ضعیفتر باشند ، مشکلات مذکور شدیدتر میشوند . در صورتی که جایگزین کردن تمامی دندانها با ایمپلنت به صورت روکشهای ثابت میسر نباشد ( به دلایلی از قبیل : تحلیل شدید استخوان ، ناکافی بودن سلامت عمومی بیمار و یا مشکلات اقتصادی ) بهترین راه حل استفاده از تعداد محدودی ایمپلنت در زیر دندان مصنوعی می باشد . این ایمپلنتها سبب افزایش گیر و کاهش لقی دندان مصنوعی میشوند ، توانایی جویدن را افزایش میدهند و تحلیل استخوان را در نواحی اطراف ایمپلنت به شدت کاهش میدهند. به دندان مصنوعی متکی بر ایمپلنت " اوردنچر " میگویند . استفاده از اوردنچر به این معنا نیست که بیمار دیگر هیچ مشکلی در رابطه با دندان مصنوعی نخواهد داشت ؛ بلکه به این معناست که با استفاده از ایمپلنت مشکلات دندان مصنوعی به میزان زیادی کاهش می یابد.