خدمات مطب

دندان مصنوعی

دندان مصنوعی ( پروتز کامل – دست دندان ) 

در مواردی که بیمار تمامی دندانهای خود را از دست داده است و یا دندانهای وی به دلایلی از قبیل پوسیدگیهای شدید ، بیماریهای پیشرفته لثه ، لقی دندانها و یا سایش های شدید دندانها ، دیگر قابل نگهداری نباشد به کار میرود . به طور میانگین 3 ماه پس از خارج شدن کلیه دندانها امکان قالبگیری و ساخت پروتز کامل فراهم می آید . 

 

 

مشکلات و معایب دندان مصنوعی :

1- خارج شدن دندانهای طبیعی از استخوان فک و استفاده از دندان مصنوعی باعث تحلیل استخوان فک شده و هر سال میزان استخوان باقیمانده از سال پیش کمتر می باشد ؛ بدین ترتیب هر 7-6 سال یکبار نیاز به تعویض و ساخت پروتز کامل جدید وجود دارد – حتی اگر بیمار احساس مشکل و ناراحتی نداشته باشد – و نیز گیر پروتز هر ساله کمتر شده و لقی آن افزایش می یابد ، زیرا استخوانی که پروتز بر روی آن تکیه میکند به طور مداوم در حال کمتر شدن می باشد .

2- لقی و حرکت دندان مصنوعی : دندانهای مصنوعی اتصال و چسبندگی به لثه و یا استخوان ندارند و صرفا با مکانیسم های مشخصی مقداری در محل خود گیر دارند ، هرچه استخوان بیشتر تحلیل میرود ، گیر پروتز کامل کمتر میشود و با توجه به تحلیل پیشرونده استخوان فک افراد بی دندان ، هر سال گیر پروتز کمتر میشود و نتیجتا ناراحتی بیمار و ایجاد زدگی و زخم و سوزش مخاط و لثه بیشتر میشود . هر چه پروتز لق تر میشود کارایی جویدن پروتز نیز کاسته میشود.

 

 

3-  تجمع خرده های غذا در زیر پروتز : این ایراد بیمار را وادار میکند که پس از صرف غذا نیازمند خارج کردن پروتز از دهان و شستشوی آنها باشد.مسلما در مواردی که بیمار در خارج منزل غذا صرف میکند این مساله آزاردهنده میباشد.کوتاهی در امر بهداشت پروتز منجر به بیماریهای قارچی دهان میگردد.

 

 

البته پروتز کامل کم هزینه ترین و رایج ترین روش جایگزین نمودن دندانهای افراد بی دندان است ولی روش های درمان بهتری وجود دارد . کاملترین روش ، جایگزین نمودن تمام دندانها با ابمپلنت می باشد ؛ در این روش هیچ پروتز متحرکی در دهان وجود ندارد و تمام دندانها در دهان ثابت میشوند . اگر بیمار نخواهد به هر دلیلی تمامی دندانها را با ایمپلنت جایگزین نماید روش های کم هزینه تری وجود دارد ، بدین نحو که پروتز کامل بر روی چند ایمپلنت تکیه مینماید و راحتی و گیر دندان مصنوعی را افزایش میدهد و جلوی تحلیل بیشتر استخوان در آن ناحیه را می گیرد .برای توضیحات بیشتر به درمان " پروتز کامل متکی بر ایمپلنت " مراجعه شود.