خدمات مطب

دندان مصنوعی با لثه نرم

دندان مصنوعی با لثه نرم

 

در بعضی افراد استخوان آرواره به شدت ضعیف و تحلیل رفته میباشد . استفاده از دندان مصنوعی معمولی در این افراد میتواند منجر به درد و زخم مکرر شود. در سالهای اخیر مواد جدیدی برای ساخت قسمت لثه شکل دندان مصنوعی ابداع شده است که خاصیت انعطاف پذیر داشته و نسبت به مواد معمول سفتی کمتری دارد . استفاده از این مواد هزینه بسیار بیشتری نیاز دارد . البته لازم به توضیح است که اگرچه این مواد راحتی بیشتری را به همراه دارد ولی بر خلاف تصور بسیاری از مردم منجر به افزایش گیر و کاهش لقی نمیشود. اشکال بسیار مهم این مواد آلوده شدن آنها به قارچهای میکروسکوپی میباشد که منجر به سوزش و تورم و بوی بد میگردد ؛ لذا اینگونه دندانهای مصنوعی بهداشت بسیار دقیقتری نیاز دارند وهر چند مدت یکبارنیازمند  تعویض ماده و یا تعویض دندان مصنوعی میباشد . استعمال دخانیات نیز به سرعت این مواد را تخریب مینماید.