خدمات مطب

پست و کور

پست و کور :

گاهی تاج دندانهایی که درمان ریشه ( عصب کشی ) را پشت سر می گذارند ، آنچنان آسیب شدیدی دیده است که صرفا ریشه آنهاست که ارزش نگهداری دارد و میزان ساختار باقیمانده تاج در اثر پوسیدگی شدید و یا شکستگی بسیار اندک است ؛ در اینگونه موارد قبل از تعبیه روکش باید پست و کور ساخته شود .

روش درمان :

پس از انجام درمان ریشه ، آماده سازی کانال ریشه دندان و اندک ساختار باقیمانده تاج صورت گرفته و سپس توسط ماده مخصوصی از داخل ریشه و شکل مطلوب تاج ،  قالبگیری به عمل می آید .   ماده مذکور به لابراتوار ارسال شده و در آنجا طی مراحل خاصی ، فرم مذکور به صورت فلزی ساخته شده و به مطب ارسال میشود . به این فرم فلزی شده ، پست و کور می گویند. پست و کور به داخل ریشه چسبانده میشود و سپس قالبگیری به عمل آمده و روکش ساخته میشود و بر روی پست و کور چسبانده میشود .

لازم به ذکر است که ساختار فلزی پست و کور به طور کامل توسط روکش پوشانده میشود و نتیجتا باعث بدرنگی نمی گردد