خدمات مطب

پروتز پارسیل

" پروتز پارسیل " یا " پروتز کروم – کبالت " که در جامعه به پروتز " تکه ای " هم شهرت دارد ، به پروتز متحرکی اطلاق میشود که جایگزین کننده تعدادی از دندانها میباشد . به عبارت دیگر زمانی که بعضی از دندانها از دست رفته اند و تعدادی از دندانها قابلیت نگهداری دارند ، و در عین حال امکان استفاده از پروتز ثابت وجود ندارد ، میتوان از این درمان استفاده نمود . پروتز پارسیل مزایا و معایبی دارد و بهتر است فقط در مواردی که امکان درمان بهتری وجود ندارد از آن بهره جست .