خدمات مطب

اوردنچر بر روی دندان

گاهی اوقات درمان انتخابی ، تهیه پروتز کامل یا همان دندان مصنوعی میباشد ولی در عین حال دو دندان یا بیشتر ریشه مناسب و بلندی دارند . در این موارد به شرط فراهم بودن بعضی معیارها ممکن است بتوان این ریشه ها را در زیر دندان مصنوعی نگهداری نمود. البته باید تاج دندان کاملا قطع شود و درمان ریشه ( عصب کشی ) صورت پذیرد . نگهداری ریشه دندان در زیر دندان مصنوعی باعث کاهش میزان تحلیل استخوان شده و حتی گاهی میتوان بر روی ریشه ، گیره نصب نمود تا لقی دندان مصنوعی کاهش یابد .