گالری تصاویر

ایمپلنت

ایمپلنت

مورد شماره 1:

خانم ص : در ایشان 4 واحد روکش فلز – سرامیک متکی بر 3 عدد ایمپلنت جایگزین شدند.

مورد شماره 2:

خانم ی : برای ایشان 6 عدد ایمپلنت قرار داده شد .دندانهای خود ایشان هم با روکش اصلاح شد.

 

مورد شماره 3:

خانم ی : برای ایشان 4 عدد ایمپلنت در فک پایین قرار داده شد و دندانهای خود ایشان با روکش اصلاح شد.

مورد شماره 4:

خانم آ : برای ایشان 8 عدد ایمپلنت جایگزین شد.

مورد شماره 5:

آقای ا : برای ایشان 12 عدد ایمپلنت جایگزین گردید .

مورد شماره 6:

آقای ح : برای ایشان با 8 عدد ایمپلنت دندانهای از دست رفته جایگزین شدند.

مورد شماره7:

خانم خ : برای ایشان با 4 عدد ایمپلنت 6 دندان جایگزین شد .

مورد شماره 8:

آقای ر : برای ایشان سه روکش متکی بر دو ایمپلنت و یک روکش بر روی دندان قرار داده شد .

مورد شماره 9:

خانم ز : دندانهای پشتی ایشان با 4 عدد ایمپلنت جایگزین شدند.

مورد شماره 10:

آقای ش : برای ایشان توسط 2 ایمپلنت 3 دندان جایگزین گردید.

مورد شماره 11:

خانم ع : برای ایشان یک دندان با ایمپلنت جایگزین شد و بقیه دندانها اصلاح فرم شدند.

مورد شماره 12:

خانم ق : دندان از دست رفته ایشان با ایمپلنت جایگزین گردید.

مورد شماره 13:

خانم م : برای ایشان توسط 7 عدد ایمپلنت  ، دندانهای از دست رفته جایگزین شدند.

مورد شماره 14:

خانم م : ایشان به صورت مادرزادی فاقد دندان کناری بالا بودند که پس از انجام ارتودنسی و مرتب شدن دندانها با ایمپلنت درمان شدند.

مورد شماره 15:

خانم ن : دندان میانی بالای ایشان توسط ایمپلنت جایگزین شد.

مورد شماره 16:

خانم ن : ایشان 4 دندان جلوی پایین را از دست داده بودند که توسط 4 واحد روکش متکی بر 2 ایمپلنت جایگزین گردید.

مورد شماره 17:

خانم ن : خانم 18 ساله که در اثر تصادف دندانهای جلوی بالا را از دست رفته بود توسط 3 عدد ایمپلنت درمان شد.

مورد شماره 18:

خانم و : برای ایشان 13 عدد ایمپلنت قرار داده شد.