گالری تصاویر

روکش

مورد شماره 1

آقای ا : دندان میانی ایشان به دلیل عصب کشی دچار تغییر رنگ شدید بود که با روکش تمام سرامیک اصلاح شد.

 

مورد شماره 2

خانم پ : برای ایشان تعویض 2 روکش فلز – سرامیک با روکش تمام سرامیک و نیز بلیچینگ ( سفید کردن ) دندانها انجام شد 

 

مورد شماره 3

خانم ج : 2 دندان جلوی بالا با 2 واحد روکش اصلاح شد 

 

 

مورد شماره 4

خانم ح : 2 دندان جلوی ایشان با 2 عدد روکش تمام سرامیک اصلاح شد

 

مورد شماره 5

آقای خ : برای ایشان 4 دندان جلوی بالا با 4 عدد روکش فلز – سرامیک اصلاح شد 

مورد شماره 6

خانم ز : دو دندان میانی ایشان با دو روکش جایگزین شدند

مورد شماره 7

خانم ص : 2 دندان میانی بالا توسط روکش تمام سرامیک اصلاح شدند

                      

مورد شماره 8

آقای ط : دندان میانی توسط پست – کور و روکش اصلاح شد.

                        

 

مورد شماره 9

خانم ع : ایشان فقط خواستار روکش شدن یکی از دندانهای میانی بودند که انجام شد