گالری تصاویر

بریج

مورد شماره 1

خانم آ : برای ایشان بریج مریلند ساخته شد . در این روش فقط سطح پشتی دندانها آنهم به میزان اندک تراش میخورد.

 

مورد شماره 2

خانم ا : برای ایشان بریج سه واحدی و 2 واحد روکش تک انجام شد.

 

مورد شماره 3

آقای س : برای ایشان بریج 4 واحدی قبلی که ظاهر نامطلوبی داشت با بریج جدید جایگزین شد.

مورد شماره 3

آقای س : برای ایشان بریج 4 واحدی قبلی که ظاهر نامطلوبی داشت با بریج جدید جایگزین شد.

مورد شماره 4

خانم ع : دندانهای جلو ایشان با بریج 3 واحدی و 3 واحد روکش تک اصلاح شد

مورد شماره 5

آقای م : دندان از دست رفته جلو بالا و دندانهای مجاور توسط بریج سه واحدی اصلاح شد