گالری تصاویر

ترمیم کامپوزیت

مورد شماره 1

خانم ک : دندان میانی بالا ایشان که شکسته بود با کامپوزیت در دهان در یک جلسه ترمیم شد

 

مورد شماره 2

خانم م : دو دندان میانی بالای ایشان به علت تخمه شکستن های مداوم دچار آسیب شدید لبه ها شده بود که توسط ترمیم همرنگ کامپوزیت در یک جلسه اصلاح شدند 

مورد شماره 3

آقای ا : طوق دندانهای میانی بالای ایشان در ناحیه ریشه به دلیل تحلیل لثه دچار پوسیدگی شده بود که با مواد همرنگ دندان ( کامپوزیت ) در یک جلسه ترمیم شد