گالری تصاویر

پست -کور

آقای م : دندان میانی بالای ایشان که به شدت پوسیده و دچار تخریب کامل تاج شده بود توسط پست-کور بازسازی شد وسپس بر روی