گالری تصاویر

آشنایی با ساختمان دندانها

آشنایی با ساختمان دندانها

دندان شامل دو قسمت تاج و ریشه میشود .رنگ تاج روشنتر از رنگ ریشه  می باشد.

دندانهای جلوی دهان یک ریشه دارند و دندانهای آسیا دو یا سه ریشه دارند.

تاج دندان بیرون از لثه قرار دارد و در دهان دیده میشود ولی ریشه در حالت سلامت توسط لثه و استخوان آرواره پوشانده شده 

بیرونی ترین قسمت تاج دندان مینا نام دارد که مستحکمترین ماده در بدن انسان است ؛ داخل آن عاج قرار دارد و داخلی ترین قسمت دندان مغز ( پالپ ) میباشد که حاوی مویرگهای خونی و رشته های عصبی حسی دندان می باشد . ریشه دندان فاقد مینا میباشد.